Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn được xem là đã chấp nhận các Điều khoản Sử dụng áp dụng cho việc sử dụng trang web này. Các từ “của chúng tôi”, “chúng tôi”, “Công ty của Chúng tôi” hoặc tương tự trong tài liệu này là để chỉ S666; các từ “bạn”, “của bạn” và tương tự là chỉ cá nhân (thể nhân hay cá nhân khác) truy cập vào trang web này.

Không Đề nghị Mua hoặc Bán

Nội dung của trang web này không cấu thành đề nghị bán hay mời gọi mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Công ty hay các đề nghị khác.

Liên kết tới Trang web khác

Liên kết tới các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp nhằm tạo thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và các Điều khoản Sử dụng khác sẽ được áp dụng cho các trang web đó. Một số liên kết tới các trang web khác, ngay cả khi được vận hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không phù hợp cho mọi người. Khi truy cập vào một liên kết trên trang web này, bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng của trang web đó. Công ty không xem xét các trang web của bên thứ ba được liên kết theo đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào trong số này hay nội dung của chúng. Công ty không chấp nhận các tuyên bố được thực hiện trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Tuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung

Công ty thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật (theo ngày đăng) trên trang web này. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo nội dung trong đó là chính xác, đầy đủ, cập nhật và không chứa lỗi kỹ thuật hay lỗi in. Ngoài ra, thông tin đã cung cấp nêu rõ ngày đăng tải và vì vậy, có thể không còn chính xác. Công ty không có trách nhiệm phải cập nhật thông tin. Người dùng có trách nhiệm xác minh mọi thông tin trước khi tin tưởng vào thông tin đó. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi và/hoặc cập nhật thông tin có trên trang web này mà không phải thông báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ phải tuân thủ hạn chế về pháp lý hoặc các hạn chế khác và không được cung cấp tại một số thị trường.

Mọi nội dung của trang web này thuộc bản quyền của Công ty, bảo lưu mọi quyền. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép, lưu trữ nào chưa được Công ty chấp thuận trước bằng văn bản đều bị coi là bất hợp pháp. Tất cả các logo, thương hiệu, thiết kế, bao bì thương mại và/hoặc mọi quyền sở hữu trí tuệ khác có trên trang web này đều thuộc sở hữu của Công ty, được cấp phép hoặc được cho phép sử dụng bởi Công ty và Công ty có quyền pháp lý đối với chúng; do đó việc sử dụng trái phép là bất hợp pháp. Công ty sẽ tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục pháp lý (dân sự hoặc hình sự) áp dụng để truy tố việc sử dụng bất hợp pháp hay lạm dụng tài sản trí tuệ có trên trang web này.

Người dùng cần chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện để có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có thể truy cập qua trang web này.

Các đơn vị liên kết, đại lý và bên thứ ba tiếp thị phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện về mối quan hệ của họ với Công ty.

Các quảng cáo, sự kiện và hoạt động tương tự chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện dành riêng cho mỗi quảng cáo hoặc sự kiện được công bố nổi bật trên trang web.

Thông tin trên trang web này CHỈ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ KHÔNG DÙNG ĐỂ XUẤT BẢN HAY PHÂN PHỐI cho người ở những vùng tài phán hạn chế hoặc nghiêm cấm hoặc yêu cầu phải có giấy phép đối với các hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến.

Trách nhiệm của Người dùng

Người dùng hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này và nội dung trong tài liệu này. CẢ CÔNG TY VÀ MỌI BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO RA, XUẤT BẢN HAY CHUYỂN GIAO TRANG WEB NÀY ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, GIÁN TIẾP HAY TRỪNG PHẠT HOẶC MỌI THIỆT HẠI PHÁT SINH DO VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC MỌI TRANG WEB CÓ SIÊU LIÊN KẾT KHÁC HOẶC BẤT KỲ LỖI HAY THIẾU SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB ĐÓ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hay quan ngại nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại bất kỳ địa chỉ liên hệ nào của chúng tôi có trong mục Liên hệ với Chúng tôi trên trang web này.